Ayutthaya Historical Park

Ayutthaya Historical Park อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อันเป็นร่องรอยของอดีตที่สามารถฉายรัศมีความรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยาซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยได้

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่ได้รับการยอมรับและขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกด้านวัฒนธรรมโดย UNESCO ภายใต้ชื่อ “เมืองประวัติศาสตร์อยุธยา” จะเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดที่จะรับประกันความก้าวหน้าอันน่าทึ่งของอาณาจักรโบราณแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี

เมืองประวัติศาสตร์อยุธยาครอบคลุมพื้นที่กว่า 3,000 ไร่ (4.8 ตร.กม.) รวมถึงวัดเก่าแก่ที่มีสถานที่มากกว่า 10 แห่งเป็นที่พำนักของพระภิกษุสงฆ์ วิหารมงคลบพิตรและวัดพนัญเชิง ในทางกลับกัน โบราณสถานกว่า 365 แห่งกระจัดกระจายอยู่รอบบริเวณ เช่น วัดพระศรีสรรเพชญ์และวัดไชยวัฒนาราม พระนครศรีอยุธยาต้องไม่พลาดเช็คอินที่นี้ พลาดไม่ได้ บอกเลยว่าเคยมาที่นี่

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ayutthaya Historical Park อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อันเป็นร่องรอยของอดีตที่สามารถฉายรัศมีความรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Doi Suthep – Doi Pui National Park

Ayutthaya Historical Park เมืองอุทยานประวัติศาสตร์

ตามหลักฐานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเริ่มต้นเมื่อพระเจ้าอู่ทองสถาปนาอาณาจักรอยุธยาในปี พ.ศ. 1350 และอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ล่มสลายในปี พ.ศ. 2310 จากการสู้รบกับพม่าซึ่งเป็นครั้งที่สองของการพ่ายแพ้ของอาณาจักรอยุธยาถึง พม่า

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งอาณาจักรรัตนโกสินทร์ได้รับคำสั่งให้ฟื้นฟูโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบัญชาให้พระยาโบราณราชธานินทร์ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินดำเนินการขุดค้นและพัฒนาซากปรักหักพังเหล่านั้นด้วย

หลังจากนั้นกรมศิลปากรในปี พ.ศ. 2474 ได้ประกาศโบราณสถาน 69 แห่งในเมืองอยุธยาให้เป็นโบราณสถานอันโดดเด่นของประเทศ และในปี พ.ศ. 2519 โครงการจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้ริเริ่มให้กรมศิลปากรสามารถขุดค้นและซ่อมแซมซากโบราณเหล่านั้นได้ พื้นที่รวมกว่า 2.8 ตร.กม.

ในปี พ.ศ. 2534 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกพร้อมๆ กันกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร โดย UNESCO

ดังนั้นในปี 2540 กรมศิลปากรจึงได้ประกาศขยายพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 4.8 ตร.กม. สถานที่สำคัญที่รวมอยู่ภายในอาณาบริเวณ เช่น พระราชวังจันทรเกษม ป้อมเมืองเก่า

วัดใหญ่ชัยมงคล วัดไชยวัฒนาราม วัดพนัญเชิง วัดกษัตราธิราชวรวิหาร หมู่บ้านโปรตุเกส หมู่บ้านดัทช์ หมู่บ้านญี่ปุ่น ช้างหลวง นักบุญ คริสตจักรคาทอลิกโยเซฟ วัดพุทไธสวรรค์ และวัดหน้าพระเมรุ

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาแม้จะครอบคลุมพื้นที่ 3,000 ไร่ แต่มีเพียง 1,810 ไร่เท่านั้นที่ได้รับการยอมรับให้เป็นมรดกโลก เนื่องจากพื้นที่เพิ่มเติมที่กรมศิลปากรประกาศในปี 2540 ไม่ได้ยื่นขออนุมัติให้เป็นมรดกโลก

บทความโดย : แทงบอลออนไลน์