Wat Chiang Man

Wat Chiang Man ทางตอนเหนือของเมืองโบราณเชียงใหม่เป็นที่ตั้งของพระอารามหลวงแห่งแรกของเมืองนี้ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้สร้างโดยพระยามังราย ต่อมา พระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งให้อัญเชิญพระพุทธรูปที่เรียกว่า “พระเศรษฐกมณี” หรือ “พระแก้วขาว” และพระพุทธรูปปางไสยาสน์ในการพิชิตช้างนาราคีลี วัด (สร้างในสมัยพระนางจามเทวี)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Wat Chiang Man ทางตอนเหนือของเมืองโบราณเชียงใหม่เป็นที่ตั้งของพระอารามหลวงแห่งแรกของเมืองนี้ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้สร้างโดยพระยา

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary

Wat Chiang Man วัดเชียงมั่น วัดเก่าแก่ที่สุดของเชียงใหม่

นอกจากนี้ เจดีย์ใหญ่ที่วัดเชียงมั่นซึ่งพระธาตุ (ผม) ของพระพุทธเจ้าองค์ที่กล่าวว่าประดิษฐานอยู่ภายในมีความโดดเด่นจากวัดอื่น ๆ เนื่องจากเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมมีรูปปั้นช้าง 16 องค์ตั้งอยู่รอบฐาน นอกจากนี้ยังมีวัตถุและสถาปัตยกรรมทางศาสนามากมายภายในบริเวณที่เป็นที่สักการะของชาวเชียงใหม่และบุคคลภายนอก   

วัดเชียงมั่นเป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ในตำนานเมืองและพงศาวดารของโยนก ตามบันทึก หลังจากพญางามเมือง พญาเรือง และพญามังราย ได้สถาปนาเมืองเชียงใหม่เสร็จในปี พ.ศ. 1296 กษัตริย์ทั้งสามพระองค์ได้พระราชทานให้สร้างเจดีย์หลักบนพื้นที่บ้านเชียงมั่นที่พญามังรายสร้างให้ พักชั่วคราวระหว่างการก่อสร้างเมืองใหม่ ที่อยู่อาศัยชื่อ “เวียงเหล็ก” ซึ่งหมายถึงความมั่นคง

หลังจากนั้นพระเจ้ามังรายก็ย้ายไปอยู่ที่ราชสำนักใหม่ที่เรียกว่า “เวียงแก้ว” ซึ่งปัจจุบันคือ “เรือนจำกลางเชียงใหม่” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถวายพระตำหนัก “คุ้มเวียงเล็ก” ให้พระพุทธศาสนาเป็นพระอารามหลวงแห่งแรก และได้ชื่อว่า “วัดเชียงมั่น” ซึ่งแปลว่า “เมืองที่มั่นคง”  

วัดเชียงมั่นเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองเชียงใหม่ซึ่งมีอยู่ในเมืองโบราณแห่งนี้ตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 1296 พระเจ้ามังรายได้บริจาคราชสำนัก “เวียงเชียงมั่น” เพื่อสร้างอารามหลวงและตั้งชื่อว่า “วัดเชียงมั่น” อีกทั้งทรงมีพระบัญชาให้สร้างเจดีย์หลัก “เจดีย์ช้างล้อม” บริเวณที่ประทับของพระองค์

การเดินทางไปวัดเชียงมั่น

วัดเชียงมั่นเปิดให้ประชาชนเข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา 06.00-18.00 น. และการไปวัดก็มีให้เลือกหลากหลาย

วัดเชียงมั่น บริเวณประตูช้างเผือก ถนนราชภาคินัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มจากประตูท่าแพ ภายในคูเมือง ขับผ่านแจ้งศรีภูมิ ไปเจอสี่แยกหลักทางซ้ายมือ และก่อนถึงประตูช้างเผือกให้เลี้ยวซ้ายและวัดอยู่ขวามือข้างถนน

บทความโดย : gclub